REGULAMIN BITCOINAPI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: „Regulamin”), w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa”).

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną BitcoinAPI przez Verified Solutions LTD40, Bloomsbury Way, Lower Ground Floor, London, WC1A 2SE, United Kingdom (dalej: „BitcoinAPI”), w ramach serwisu bitcoinapi.co (dalej: „Serwis") jak również zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

3. System teleinformatyczny BitcoinAPI obejmuje zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

4. Świadczenie przez BitcoinAPI usług drogą elektroniczną polega na:

a) umożliwieniu przyjmowania wpłat BITCOIN (dalej: „Kryptowaluty”) na konta użytkownika w zautomatyzowany sposób, w celu realizacji płatności elektronicznych (zapłaty za produkty klienta), bez przechowywania środków na kontach firmy BitcoinAPI

b) umożliwieniu wypłat środków (np. wynagrodzeń) w zautomatyzowany sposób, do wielu odbiorców, bezpośrednio z konta klienta, bez przechowywania Kryptowaluty na kontach BitcoinAPI

5. Świadczenie Usługi następuje na rzecz:

a) osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie ani częściowo);

b) innych podmiotów posiadających zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które zaakceptowały Regulamin i zawarły Umowę o świadczenie Usługi (dalej: „Użytkownik”).

6. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

7. BitcoinAPI zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez BitcoinAPI do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem privacy-policy.

8. Świadczenie Usługi odbywa się odpłatnie. Szczegółowe zasady pobierania opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, znajdujący się pod adresem BitcoinAPI/fees .

9. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą zarejestrowania konta w Serwisie.

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUGI OBJĘTEJ REGULAMINEM

1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies.

2. BitcoinAPI aktualizuje dane, o których mowa w ust. 1 w przypadku wprowadzenia zmian związanych ze zmianami technologicznymi świadczonej Usługi, poprzez przekazanie takich informacji na adres e-mail podany przy rejestracji. Zmiana wymogów technicznych nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu.

3. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę bitcoinapi.co Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, z wyłączeniem odpowiedzialności BitcoinAPI, chyba że szkoda powstała w wyniku takiego działania powstała z winy BitcoinAPI.

4. BitcoinAPI odpowiedzialny jest za tworzenie kont BITCOIN w celu obsługi płatności, których właścicielem jest Użytkownik. BitcoinAPI nie odpowiada za wykonane transakcje przez Użytkownika oraz nie wykonuje żadnych operacji na kontach Użytkownika.

5. Wypłata środków odbywa się poprzez zaimportowanie przez Użytkownika kont na dowolny portfel Bitcoin - „Wallet”.

6. Rozliczenie dokonywane jest za pomocą faktury, która wystawiana jest przez BitcoinAPI co miesiąc. Pierwsza faktura po wykonaniu 100 płatności / po przekroczeniu kwoty 100 $ prowizji.

7. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia faktury w ciągu 7 dni roboczych.

8. Użytkownikowi, który nie dokona wpłaty w ustalonym terminie zostanie zablokowany przez BitcoinAPI dostęp do kont.

9. W przypadku braku wpłaty przez 14 dni roboczych od wystawienia faktury BitcoinAPI zastrzega sobie prawo do poboru prowizji (opłaty windykacyjnej)ze środków znajdujących się na koncie Użytkownika.

10. Opłata windykacyjna wynosi 50$.

11. Kryptowaluta nie stanowi instrumentu finansowego ani elektronicznego instrumentu płatniczego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Serwis nie prowadzi działalności podlegającej regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz.U. Nr 183, poz. 1538, tj. z dnia 8 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384).

§ 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.

2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich haseł, kont e-mail oraz danych potrzebnych do logowania w Serwisie, w szczególności nieudostępniania ich osobom trzecim.

3. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.

b) korzystania z Usługi w sposób nienaruszający praw BitcoinAPI lub osób trzecich.

4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usługi jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności:

a) korzystania z Usługi bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet

b) Korzystania z Usługi w sposób naruszający prawa BitcoinAPI lub osób trzecich

c) Dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego BitcoinAPI danych: Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego BitcoinAPI lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi, Naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra BitcoinAPI lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.

5. BitcoinAPI może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnieni

a) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw BitcoinAPI lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

6. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitcoinAPI, chyba że:

a) przepisy prawa stanową inaczej, lub

b) usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitcoinAPI nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi

7. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usługi powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usługi.

8. Na podstawie Ustawy BitcoinAPI uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego BitcoinAPI w przypadku:

a) otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności,

b) uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 BitcoinAPI niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres e-mail lub numer telefonu Użytkownika wskazany i potwierdzony przy dokonaniu rejestracji lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji – na zmieniony i potwierdzony adres e-mail lub numer telefonu.

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

1. Świadczenie Usługi wymaga rejestracji przez Użytkownika.

2. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie określonych danych, w tym za zgodą Użytkownika, danych osobowych.

3. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto).

4. Użytkownik zachowuje dostęp do Usługi za pomocą domeny BitcoinAPI.co

5. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:

a) na żądanie Użytkownika,

b) przez BitcoinAPI, w przypadkach wskazanych w Regulaminie

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi może powodować usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitcoinAPI, chyba że przepisy prawa stanową inaczej, lub usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z systemu teleinformatycznego BitcoinAPI nie jest możliwe z uwagi na charakter Usługi.

§ 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez BitcoinAPI, jak również regulacje dotyczące Polityki Prywatności znajdują się w pod adresem bitcoinapi.co/privacy-policy do niniejszego Regulaminu (umieszczone w zakładce polityka prywatności) i stanowią jego integralną część.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.

2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności BitcoinAPI, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.

3. BitcoinAPI ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

4. BitcoinAPI nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych wobec Użytkownika przez innych Użytkowników.

5. BitcoinAPI nie ponosi odpowiedzialności za:

a) usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego BitcoinAPI z systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą BitcoinAPI,

b) następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i hasła,

c) za błędne wprowadzenie przez użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków - w przypadku konieczności anulowania operacji klient zostanie obciążony kosztem prowizji bankowej lub operatora usługi.

6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

§ 7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. BitcoinAPI przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w Serwisie, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.

2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.

4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§8 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi mogą być składane z tytułu:

a) niewykonania Usługi, lub

b) nienależytego wykonania Usługi.

2. Reklamacja wymaga:

a) formy pisemnej

b) formy elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: support@bitcoinapi.co

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) nazwę (login) pod jakim Użytkownik występuje w Serwisie,

b) przedmiot i okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni. W uzasadnionych przypadkach, BitcoinAPI może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe 15 (piętnaście) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.

5. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.

§ 9 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI

1. W przypadku powzięcia przez BitcoinAPI uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub BTC będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, BitcoinAPI może samodzielnie dokonać pełnej weryfikacji Użytkownika dokonującego transakcji, w stosunku do której powzięto uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 polegać może w szczególności na przesłaniu przez Użytkownika skanu dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu, a jeżeli okaże się to niewystarczające, także innego dokumentu zawierającego dane Użytkownika.

3. Dane Użytkownika, podane podczas procesu rejestracji i weryfikacji muszą być tożsame z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego Użytkownik dokonuje zasilenia konta.

4. Jeżeli po dokonaniu weryfikacji Użytkownika, o której mowa w ust. 1, wątpliwości co do pochodzenia środków pieniężnych lub BTC będących przedmiotem transakcji nie zostaną usunięte, nie dojdzie do ustalenia tożsamości Użytkownika, albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Użytkownika w zakresie dokonania transakcji nie jest obarczone wadą, BitcoinAPI odmówi przeprowadzenia transakcji.

5. Pozytywna weryfikacja Użytkownika i usunięcie wątpliwości, o których mowa w ust. 1 stanowi podstawę do realizacji transakcji przez Użytkownika poddanego procesowi weryfikacji.

6. Późniejsza realizacja transakcji po uprzednim przeprowadzeniu procedury weryfikacji następuje z przyjęciem kursu BTC jaki obowiązywał w chwili odmowy dokonania transakcji, a obu stronom transakcji nie przysługują w stosunku do BitcoinAPI żadne roszczenia z tym związane, w szczególności w zakresie utraconych korzyści.

7. Akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na dokonanie przez BitcoinAPI weryfikacji , o której mowa w ust. 1.

8. W przypadku powzięcia przez BitcoinAPI uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, iż środki pieniężne lub BTC/LTC będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, BitcoinAPI ma prawo zawiesić realizację transakcji – odmówi przyjęcia i przekazania jakichkolwiek środków pieniężnych lub BTC, do czasu usunięcia wątpliwości w drodze weryfikacji Użytkownika o której mowa w ust. 1 lub prawomocnego rozstrzygnięcia tych wątpliwości przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

9. Jeżeli w przypadku o którym mowa w ust. 1 doszło do przyjęcia przez BitcoinAPI jakichkolwiek środków pieniężnych lub BTC, BitcoinAPI może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub BTC, na rachunku depozytowym BitcoinAPI lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

10. Na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej, w przypadku powzięcia przez nie podejrzenia co do możliwości popełnienia przestępstwa, BitcoinAPI może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub BTC, na rachunku depozytowym BitcoinAPI lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem.

11. W przypadku gdy BitcoinAPI w sposób niebudzący wątpliwości sama ustali kto jest właścicielem środków pieniężnych lub BTC, samodzielnie wyda dyspozycję zwrotu tych środków właścicielowi.

12. W przypadku zawieszenia lub zablokowania transakcji BitcoinAPI poinformuje niezwłocznie o tym fakcie strony transakcji.

13. Późniejsza realizacja transakcji po jej uprzednim zawieszeniu lub zablokowaniu, albo zwrot środków po zawieszeniu lub zablokowaniu transakcji, następuje z przyjęciem kursu BTC jaki obowiązywał w chwili dokonania transakcji zawieszonej lub zablokowanej, a stronom transakcji nie przysługują w stosunku do BitcoinAPI żadne roszczenia związane z zawieszeniem lub zablokowaniem transakcji.

14. Procedury wskazane w ust. 1-10 mają zastosowanie także w sytuacji gdy Użytkownik realizuje transakcje na rzecz osób trzecich. W takim przypadku weryfikacja Użytkownika, poza procedurą opisaną w ust. 1-5 może polegać w szczególności na żądaniu od Użytkownika wskazania danych umożliwiających ustalenie tożsamości osób trzecich na rzecz których dokonywane są transakcje oraz wykazanie umocowania do przeprowadzania transakcji na rzecz tych osób.

15. W przypadku o którym mowa w ust. 11 postanowienia niniejszego paragrafu stosujesię odpowiednio.

16. W przypadku skierowania do BitcoinAPI przez jakikolwiek organ państwowy Rzeczypospolitej Polskiej (Unii Europejskiej lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polsk

a) jakiegokolwiek orzeczenia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub BTC Użytkownika konto tego Użytkownika może zostać zawieszone, a zgromadzone na nim środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana na czas istnienia w obrocie w/w orzeczenia. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki BitcoinAPI na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku BitcoinAPI powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania. BitcoinAPI na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom dane Użytkownika.

17. W przypadku powzięcia przez BitcoinAPI uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w § 1 BitcoinAPI, zawiadomi organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z art. 304 §1 k.p.k., i jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez BitcoinAPI.

18. W razie potrzeby, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika, BitcoinAPI przekaże organom, o którym mowa w ust. 1 posiadane przez siebie dane w zakresie tożsamości Użytkownika, zarówno wskazane przez samego Użytkownika jak i pozyskane w procedurze weryfikacji o której mowa w ust. 1. braki w tym zakresie.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie z upływem siedmiu dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu, z zastrzeżeniem, że dla transakcji rozpoczętych przed wejściem w życie zmian stosuje się postanowienia Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu. Użytkownik przy pierwszym (od dnia wejście w życie zmian Regulaminu) logowaniu w Serwisie zostanie poinformowany o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji nowego brzmienie Regulaminu jest tożsame z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.

3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.